Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 45 dakika


NOT:TASFİYE SÜRECİ 06.11.2021 TARİHİ İTİBARİYLE 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLMİŞTİR.(3 AYLIK SÜRE ,TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NDE 1'ER HAFTA ARAYLA 3 KEZ İLAN EDİLEN ALACAKLILARA ÇAĞRI İLAN DUYURUSUNUN 3.İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYACAKTIR.)

NOT:Şirketin tasfiyesi kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

BİLGİ NOTU

YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

MERSİS İMZA YETKİLİSİ OLARAK ATANAN KİŞİLER İLE İLGİLİ OLARAK

DEĞİŞİKLİK BAŞLATIP ilgili Yönetim Kurulu/Müdür vs. yetkilinin temsil yetkisini giriniz.

İmza beyanı başlığı altındaki Kutucuğu tıklayınız.

Yetkililer bekleme olarak gözükecektir.

YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Temsile yetkili atanan kişinin e devlet girişini yapınız.

Arama kısmına MERSİS yazınız

Uygulamaya git butonunu tıklayarak eksik bilgileriniz var ise tamamlayınız.

Yetki kabul işlemlerine(Mavi renklidir) tıklayıp, yetkili ara kısmında ilgili şirketi seçerek onay veriniz.

MERSİS değişiklik başvuru  işlemine tekrar gelerek  onay durumu ” beklemede” olan kısmın “kabul edildi “ olduğuna emin olunuz.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 Not:Şirketinize ait şubeler var ise tasfiye sonuna kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde kapanış işlemleri yapılmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı )
 2. Genel kurul kararı (noter onaylı - 1 nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Müdürlüğümüzce düzenlenecektir.Şirketin yetkili müdürü tasfiye memuru atanacak ise imza beyannamesi düzenlenmesine gerek yoktur)(Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerininTürkiye’de bulunması şarttır.)
 4. Alacaklılara çağrı ilan metni (şirket antetli/başlıklı kağıda hazırlanarak getirilecektir.Yazışma örneklerinde örnek vardır.)
 5. Hazır Bulunanlar Listesi, (tek ortaklı ise gerek yoktur)
 6. Gündem(ilanlı genel kurul ise) 
 1. Tasfiye işleminin tescilinden sonra Tasfiye memurlarının getireceği alacaklılar listesi (tebliğe göre)
  • Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.Resmi Gazetenin 20.03.2015 tarih 29301 sayılı SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANINBELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’ile ilgili
 2. Alacaklı listesi ve alacaklıya ödeme yapılması

  MADDE 8 – (1) Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde muhafaza eder.

  (2) Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının internet sitesinde yayımlanır.

  (3) Hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın verilen listede adı geçen alacaklılar arasında bulunup bulunmadığını, talep sahibinin ibraz ettiği kimlik bilgileri ve sicil dosyasında yer alan diğer belgeler üzerinden yaptığı incelemeyle tespit eder. Ancak sicile tevdi edilen ve şirketin sicil dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın hak sahibi olduğu kesin olarak tespit edilemiyorsa, talepte bulunan tarafından ispat edilmedikçe Müdürlükçe belge verilmez. Müdürlük hak sahipliğini tevsik edici her türlü bilgi ve belgeyi gerektiğinde talepte bulunandan isteyebilir. Talep sahibinin adının verilen listede yer aldığının şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tespiti halinde ödeme yapılmasına ilişkin belge talepte bulunana verilir.

  (4) Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Müdürlükten aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. Vade bitiminden önce alacaklı tarafından para çekilmek istendiğinde, o aya ilişkin vade bozularak, alacak tutarı daha önceki aylarda işlemiş aylık faizlerle birlikte hak sahibine ödenir.

GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)
 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı )
 2. Noter Onaylı Ortaklar Genel  kurulu kararı fotokopisi (1 nüsha)
 3. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
 4. Hazır Bulunanlar Listesi (TEK ORTAKLI İSE GEREK YOKTUR)
 5. Gündem (İLANLI GENEL KURU İSE)

Limited Şirket tasfiye işlemlerinde  Anonim Şirket hükümleri geçerlidir.

B) Tasfiye
I - Tasfiye memurları
1. Atama
MADDE 536- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde,
tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden
olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan
ücrete hak kazanırlar.
(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim
kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin
Türkiye’de bulunması şarttır.
2. Görevden alma
MADDE 537- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi
yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine
yenileri atanabilir.
(2) Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiyeye memur
kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme
kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar.
(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin Türkiye’de
yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
ODA AİDATLARI ÖDENECEKOdamız Veznesi0,00 ₺
Harç bedeli değişiklikOdamız veznesi5.022,60 ₺
Harç bedeli temsil(1 yetkili)Odamız veznesi5.022,60 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşık 3 lü ilanOdamız veznesi1.315,00 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşıkOdamız veznesi665,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
TASFİYE ALACAKLI LİSTESİ.doc TASFİYE ALACAKLI LİSTESİ.doc (36,5 KB)
limited şirket tasfiye genel kurul toplantısı gündemi.doc limited şirket tasfiye genel kurul toplantısı gündemi.doc (24,5 KB)
hazır bulunanlar listesi.docx hazır bulunanlar listesi.docx (16,32 KB)
LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI.docx LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI.docx (15,33 KB)
tasfiye alacaklılara çağrı ilanı.docx tasfiye alacaklılara çağrı ilanı.docx (17,86 KB)
GÖREV KABUL YAZISI ORTAK DIŞINDAN MÜDÜR VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇİN.doc GÖREV KABUL YAZISI ORTAK DIŞINDAN MÜDÜR VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇİN.doc (25,5 KB)
DİLEKÇE Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş.docx DİLEKÇE Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş.docx (14,71 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu