Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetmelik « Geri
 9 Temmuz, 2013


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız yazıda “Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 8 Haziran 2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Yayımlanan ilgili yönetmelik aşağıda yer almaktadır.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere kırmızı et ve ürünlerini üreten yetiştirici ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, vakıf ve kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili araştırma kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Kırmızı Et Konseyi kurmalarını sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Ulusal Kırmızı Et Konseyinin kuruluş, işleyiş, yönetim ile görev, yetki, denetim ve gelirleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Danışma Kurulu: 21 inci maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan Kurulu,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Denetleme Kurulu: 18 inci maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan Kurulu,

ç) Genel Kurul: Konsey üyesi alt grup temsilcilerinin katılımıyla oluşan Kurulu,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) Kanun: 5488 sayılı Tarım Kanununu,

f) Konsey: Ulusal Kırmızı Et Konseyini,

g) Kurucular Kurulu: Konseyin kurulması için kuruluş dilekçesi ile müracaat eden ve konsey kuruluşunu oluşturan kişileri,

ğ) Kuruluş Dilekçesi: Konseyin kurulması talebini içeren dilekçeyi,

h) Sanayici: Kırmızı et ve ürünlerini üreten, işleyen, paketleyen, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları, ulusal kırmızı et üretiminin en az % 5’ini işleme kapasitesine haiz birlik, dernek, vakıf veya kooperatifler ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

ı) Sektör: Kırmızı etin üretim, kesim, işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve tüketime sunulmasıyla ilişkili her türlü faaliyet alanını,

i) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: 5488 sayılı Tarım Kanununun 16 ncı maddesine göre kurulmuş Kurulu,

j) Üretici: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş kırmızı et üretimi yapan üreticilerin üye olduğu,24/4/1996tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş yetiştirici birlikleri ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve bunların merkez birlikleri ile Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,

k) Ürün: Kırmızı et ile kırmızı etten elde edilen ürünleri,

l) Yönetim Kurulu: Her bir alt grup üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçimle oluşan ve Genel Kurul tarafından onaylanan üyelerden oluşan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

Konseyin kuruluşu ve Kurucular Kurulu

MADDE 4 - (1) Konsey, bu Yönetmelikte belirtilen üretici ve sanayici alt gruplarının her birinden en az dört üye olmak üzere toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurulur.

(2) Konseyin adı Ulusal Kırmızı Et Konseyi olup merkezi Ankara’dır.

(3) Kuruluş müracaatının eksiksiz ve tam olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesinde; müracaat edenlerin T.C. kimlik numaraları belirtilir, temsil ettikleri kurumdan alınmış yetki belgesi eklenir.

(4) Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, Kurucular Kurulunu oluşturur.

Kurucular Kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi

MADDE 5  (1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurucular Kurulunu oluşturan üyeler, kendi aralarından beş kişilik geçici Yönetim Kurulunu seçerler. Geçici Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurula kadar Konseyi temsil eder.

b) Oluşturacağı geçici sekreterya ile üye kaydını sağlar.

c) Kuruluşu takip eden altı ay içerisinde üye kayıtlarını tamamlayarak Konseyin ilk olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirir.

(2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerini haiz olup, Kurulun görev süresi ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

Konseyin alt grupları

MADDE 6  (1) Konsey, aşağıda üyeleri belirtilen alt gruplardan oluşur:

a) Üretici Alt Grubu: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş kırmızı et üretimine yönelik hayvancılık yapan üreticilerin üye olduğu, 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birlikleri ile 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve bunların Merkez Birlikleri, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği.

b) Sanayici Alt Grubu: Kırmızı et ve ürünlerini meri mevzuat hükümlerine göre; üreten, işleyen, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları, ulusal kırmızı et üretiminin en az %5’ini işleme kapasitesine haiz birlik, dernek, vakıf veya kooperatifler ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

c) Kamu Alt Grubu: Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Rekabet Kurumu ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü.

ç) Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu: Kırmızı et ile ilgili çalışmalar yapan araştırma kurumları, Üniversiteler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği,TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası.

Konseyin faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Konsey aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunmak, sonuçlar konusunda Konsey üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

b) Sektöre ilişkin gerekli verileri ilgili birimlerden toplamak, kırmızı et sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde risk analizi ve yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak, strateji belirlemek, plan ve projeler oluşturmak, uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olmak.

c) Kırmızı et ve ürünlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, araştırma ve inceleme sonuçlarını Konsey üyelerine,ilgili kurum ve kişilere aktarmak.

ç) Hazırlanacak düzenli raporlarla kırmızı et ürünlerine yönelik kararlar alan ve uygulayan ilgili kurumların bilgilendirilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını sağlamak.

d) Kırmızı et ve ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde konu ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak.

f) Gerektiğinde, Konseyin faaliyetlerine uygun olarak temsilcilikler veya şubeler açmak.

g) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre veçalıştaylar düzenlemek, kırmızı et ürünlerinin tanıtımını yapmak.

ğ) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi, kayıt altına alınması ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak.

h) Tüketici bilincini geliştirmek.

ı) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

i) Kırmızı et ve ürünlerinin üretimi, ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtımı, tescili ve pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Avrupa Birliğine uyum ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

k) Kırmızı et ve ürünleri ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

l) Konseyin faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bilgi akışını sağlamak, sektörle ilgili eğitim, yayım veya danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.

m) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi, kırmızı et üreticileri ile tüketicilerinin organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi amaçlarıyla gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanması konusunda çalışmalar yapmak.

n) Sektörle ilgili oluşturulan ulusal ve uluslararası tüm uygulama, politika, strateji, desteklemeler ve projelerle ilgili görüş bildirmek.

o) Sektörde fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmek.

ö) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara Araştırma ve Danışma Kurulu aracılığı ile çözüm bulmak.

p) Kırmızı et ve ürünlerinin işlenmesinde sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık ilkesi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

r) Belirli zamanlarda bölgelere göre karkasın maliyetini tespit ederek gerektiğinde ilan etmek.

Konseye üyelik şartları, üyeliğe kabul, üyelik yükümlülükleri, üyelikten ayrılma ve üyeliğe itiraz

MADDE 8  (1) Üyelik şartlarını haiz 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler Konseye üye olabilir.

(2) Kurum, kuruluş ve tüzel kişiliklerin Konseye üyelik başvurusu için yetkilendirilmiş temsilci belirlemeleri gerekir. Temsilciler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemezler. Kamu Alt Grubu üyeleri hariç olmak üzere tüzel kişilikler tek temsilciyle temsil edilir.

(3) Konseye üye olmak isteyen kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Tüzel kişi temsilcileri ile gerçek kişiler için reşit olmak.

b) Kurum ve kuruluşların, ilgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal olarak faal olmak.

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili 53 üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(4) Üyelerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Alt Grubu üyeleri ile Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu üyeleri giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemez. Bunların dışında kalan Konsey üyeleri, üyelik başvurusu sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

b) Konseyde veya Konseyin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle ve görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

c) Konseyin düzenlediği ve çağrılı oldukları toplantı ve eğitim çalışmalarına katılır.

ç) Konseyin verdiği görevler ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalara katılır. Bu çalışmalar hakkında, yetkili organları düzenleyecekleri raporlar ile bilgilendirir.

d) Konsey organlarının teşekkülü için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanır.

e) Genel Kurul toplantılarına, çalışmalarına ve üyesi seçildiği birim çalışmalarına katılır, düşüncelerini ve dileklerini bildirir.

(5) Üyelik başvurusu ve üyeliğe kabul ile ilgili usuller aşağıda belirtilmiştir.

a) Konseye üye olmak isteyen kişi veya kurum/kuruluş temsilcisi, Konseyden temin edeceği başvuru belgesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına doğrudan başvurur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır.

b) Üye başvuru belgesindeki bilgiler, üye kayıt defterine numara sırasıyla kaydedilir. Yetkili tarafından, başvurunun alındığına dair bir belge verilir.

c) Yönetim Kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların üyeliklerini kabul eder.

(6) Üyeliğe itiraz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Yönetim Kurulu, üye kayıt defterine yazılmış kişilerin isim listesini Konsey merkezinde askıya çıkarır ve internet sayfasında yayımlanır. Bu listeler on beş gün süreyle askıda ve internet sayfasında kalır.

b) Üyeler, askı süresi içinde Yönetim Kuruluna başvurularla ilgili itirazlarda bulunabilir. Yönetim Kurulu, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar için Denetleme Kurulunu görevlendirir. Denetleme Kurulu, verilen görevi otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor eder. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve ilgililere yedi iş günü içinde tebliğ edilir. Yönetim Kurulunun, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar konusundaki kararı kesindir.

Üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 9  (1) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler Yönetim Kurulunca en az iki defa yazılı olarak ihtar edilir. İhtarlara rağmen durumunu değiştirmeyen üyeler hakkında Denetleme Kurulu görevlendirilir. Denetleme Kurulu, tarafına verilen görevleri otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor eder. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Denetleme Kurulunun üyeliğin askıya alınması yönündeki raporu üzerine Yönetim Kurulu, Konsey üyeliğini en az bir, en çok üç ay arasında askıya alabilir. Karar yedi iş günü içerisinde tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Yönetim Kurulu, itirazı takip eden yedi iş günü içinde karar verir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararı kesindir, itiraz edilemez.

(2) Denetleme Kurulunun raporu Konsey üyeliğinin sona ermesi yönünde düzenlenmiş ise Yönetim Kurulu tarafından Konsey üyeliğinin sona erdirilmesi kararı alınabilir. Karara katılmayanlar, kararın altına şerh düşer ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirler. Verilen karar, üyeliği düşürülen gerçek veya tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlara yedi iş günü içinde tebliğ edilir ve üyelikleri Genel Kurul kararına kadar askıya alınır. Üye; üyeliğin düşürülmesi kararına, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurulun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, karar Yönetim Kurulunca yedi iş günü içinde söz konusu üyeye tebliğ edilir.

(3) Hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri, askı süresince Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve oy kullanamaz.

(4) Konsey üyeliği;

a) Kendi istekleri ile ayrılma,

b) Kırmızı et ve ürünleri ile ilgili faaliyetinin sona ermesi,

c) İlgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal faaliyetlerinin sona ermesi,

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili 53 üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması,

d) Gerçek kişinin ölümü,

hallerinde kendiliğinden sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları

Konseyin organları

MADDE 10  (1) Konsey aşağıda belirtilen organlardan oluşur:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

MADDE 11  (1) Konsey Genel Kurulu; Üretici Alt Grubu, Sanayici Alt Grubu, Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubundan her birinin kendi üyeleri arasından Genel Kurul toplantısından önce, Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacak seçimle belirlenecek on beşer temsilci, Kamu Alt Grubundan; Bakanlıktan üç,Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden iki, Türk Standartları Enstitüsü ve Rekabet Kurumundan birer, diğer kamu kurumlarından ikişer temsilci olmak üzere kurumlarınca belirlenen ve görevlendirilen, konularında uzman onbeş temsilcinin katılımları ile toplam altmış kişiden oluşur. Genel Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Genel Kurul olağan toplantıları, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir yapılır. Genel Kurul toplantısı Bakanlık onayı ile ertelenebilir.

(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üyelerinin toplamından az olamaz.

(4) Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

(5) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, düzenlenecek hazirun listesini imzalar. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantıya giremez. Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu kararı ile kamu veya özel sektörden misafir kişiler de katılabilir.

(6) Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanıp, sağlanamadığı Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Genel Kurulca gösterilecek bir temsilci tarafından açılır.

(7) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip üye ve iki oy tasnifçisi seçilerek divan heyeti oluşturulur. Divan seçimi Genel Kurulun kararı ile açık veya gizli oylama ile yapılır. Gizli oylama yapılacaksa, her oylamanın sonucu tutanağa bağlanır ve sonraki oylamaya geçilir. Gizli oylama tutanakları Divan Kurulu tarafından imzalanır. Divan Başkanı ve üyelerinin seçiminden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

(8) Konsey organlarının seçimi genel kurulun kararı ile gizli ya da açık oylama ile yapılır. Oylama sonuçları tutanağa bağlanır ve divan kurulunca imzalanır.

(9) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması görevi Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üyeler oylarını şahsen kullanmak zorundadır.

(10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa bağlanarak Divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve tüm belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi iş gününde teslim etmekten sorumludur.

(11) Konsey, Genel Kurul toplantısını izleyen yedi iş gününde, toplantı tutanaklarının onaylı suretlerini yazı ile Bakanlığa gönderir.

(12) Bakanlık veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerdeGenel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bakanlık veya Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun raporu doğrultusunda da Olağanüstü Genel Kurul kararı alabilir. Olağanüstü Genel toplantı kararı ve gündemi Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu çağrı ve ilan işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar. Ayrıca Genel Kurul, üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurulda seçilerek göreve gelen Konsey Organlarının görev süresi, yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda sona erer.

(13) Kamu Alt Grubu üyeleri ile Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu üyeleri dışında giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamaz.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 12  (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetleme Kurulunu onaylamak.

b) Yönetim Kurulu faaliyet raporları ile Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek.

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası ile ilgili karar vermek.

ç) Yönetim Kurulunun teklif ettiği yıllık bütçeyi görüşüp karara bağlamak.

d) Konseyin gelirleri ve giderleri hakkında karar almak.

e) Hizmet satın alınabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f) Menkul ve gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Giriş ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek, aidatların ödeme şekli ve zamanının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek.

h) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ı) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek gündelik harcırah miktar ve esaslarını belirlemek.

i) Üyeler veya alt gruplardan gelen talep ve önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

j) Üyeliğin düşürülmesi kararına karşı yapılan itirazları değerlendirip karara bağlamak.

k) Tanımlanan görevler ile ilgili diğer hususlarda karar vermek.

Genel Kurul toplantısına çağrı

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantısından en az otuz gün önce, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilerek üyelere yazılı veya elektronik posta ile bildirim yapılır. İlanda; çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz. Genel Kurul ilan tarihi ile birlikte üyelikler askıya çıkarılır, Konseyin merkez ofisinde ve internette yayınlanır, bu sürede yeni üye kaydı yapılmaz.

Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 14  (1) Yönetim Kurulu; her bir alt grubun kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği üç asıl, üç yedek üye olmak üzere toplam 12 asıl üye ve 12 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulun onayı ile göreve başlar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeliğinin 23 üncü maddede belirtilen hallerden biri nedeniyle boşalması durumunda kendi alt grubundan seçilen yedek üyeler sırasıyla, boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. Üyelikleri düşenler izleyen dönemde görev alamaz.

(4) Yönetim Kurulu ilk toplantısını Genel Kuruldan sonraki yedi iş günü içinde yaparak bir Başkan, Başkanın temsil ettiği alt grubun dışından bir Başkan vekili ve muhasip üye seçer.

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu toplantıları; Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu, iki ayda bir en az bir defa salt çoğunluk ile toplanır. Konsey amaçları doğrultusunda kırmızı et sektöründe ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirir ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar alır, bunları uygular, sonuçlarını izler. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulu kararlarına katılmayanlar, gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

(3) Yönetim Kurulu, olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az beş gün önceden belirleyerek, toplantıya katılacaklara bildirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kırmızı et ve ürünleriyle ilgili sektörde ortaya çıkan sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek, uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, uygulamak, sonuçları izlemek, gerekli durumlarda alınan kararları revize etmek.

b) Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve Konseyi temsil etmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

ç) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde Konseyin işgücü planlamasını yapmak, Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesinde sekretaryayı ve teknik işleri yürütecek kadroları ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, personel istihdam etmek, yerini değiştirmek veya görevine son vermek ve çalışanların ücretlerini belirlemek, gerektiğinde Konseye hizmet satın almak.

d) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.

e) Genel Kurulca belirlenen aidatların tahsilat ve takibini yapmak.

f) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde menkul ve gayrimenkul alımı, satımı ve kiralamasını yapmak, Konseyin mallarını yönetmek ve korumak.

g) Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek.

h) Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek, Konsey muhasebe kayıtlarını işletme hesabı esasına göre veya Yönetim Kurulu kararı ile bilânço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları hazırlamak.

ı) Yönetim Kurulunun faaliyetleri ve aldığı kararlar ile ilgili olarak Konsey üyelerini bilgilendirmek.

i) Genel Kurul gündemini kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

j) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek.

k) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak, onaylanan önerileri uygulamaya koymak.

l) Genel Kurul üyeleri arasından 21 inci maddede belirtildiği şekilde Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerini seçmek, toplantıya çağırmak, düzenlediği raporları karara bağlamak, gerektiğinde bilgi ve görüşlerini almak.

m) Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları, defter ve belgeleri Denetleme Kurulu üyeleri ile 27 ncimaddede belirtilen hükümlere göre Bakanlıkça görevlendirilen denetleme elemanlarına sunmak.

n) Üyeliğe ilişkin kararlar almak. Üyeliğe yapılan itirazlar, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin düşürülmesiyle ilgili konularda Denetleme Kuruluna görev vermek. Üyeliğin düşürülmesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde yapılan itirazları Genel Kurulun incelemesine ve kararına sunmak.

o) Konsey üyeliğinden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin, imzalarının kendilerine ait olduğunun saptanmasından sonra, talebini değerlendirilerek karara bağlamak.

ö) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, Araştırma ve Danışma Kurulunu görevlendirmek.

p) Konseye üye olmak isteyen kişi, kurum veya kuruluş temsilcileri için üye başvuru belgesi hazırlamak.

r) Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlerin ödemiş oldukları giriş aidatlarını on gün içinde iade etmek.

s) Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 17  (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenmiş esaslara göre harcırah ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Denetleme Kurulunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 18  (1) Denetleme Kurulu; Herbir alt grubun üyeleri arasından seçimle belirleyeceği bir asıl, bir yedek üye olmak üzere 4 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulun onayı ile göreve başlar.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere kendi alt grubundan seçilen yedek üye görevlendirilir.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile defter, hesap ve kayıtlarını yılda en az bir defa denetlemek.

b) Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunmak.

c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Konsey üyeliğine yapılan itirazlar, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin düşürülmesi konularında Yönetim Kurulunca verilen görevleri otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor vermek.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konsey yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

Denetleme Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 20  (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Araştırma ve Danışma Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu; Bakanlığın görevlendireceği alanında uzman bir kişi ile Yönetim Kurulu tarafından ilgili üniversiteler, araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından sektörle ilgili konularda uzman kişiler arasından seçilecek toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(3) Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

(4) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu kararına istinaden kırmızı et sektörüyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar veya yaptırır, sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

(5) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 22  (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına görevlendirilmeleri halinde Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller

MADDE 23- (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Gerçek kişi üye veya tüzel kişi temsilcisinin ölümü.

b) Gerçek kişi üye veya tüzel kişi temsilcisinin istifası.

c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi.

ç) Temsil ettiği kuruluşta görevinin sona ermesi.

d)Temsilcisi olduğu kuruluşun Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması.

e) Üyenin ya da temsil ettiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi.

f) Türk Ceza Kanununun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili 53 üncü maddesindeki süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması.

g) Medenî hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.

ğ) Kamu alt grubu hariç, tüzel kişilerin temsilcilerini değiştirmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Konseyin gelirleri

MADDE 24  (1) Konseyin gelirleri şunlardır:

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat.

b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler.

c) Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan bağış ve fon gelirleri.

ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Diğer gelirler.

(2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

Konseyin giderleri

MADDE 25  (1) Konseyin giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri.

b) Eğitim, reklâm, tanıtım, yayın ve temsil giderleri.

c) Harcırah ödemeleri.

ç) Büro giderleri.

d) İnceleme ve araştırma giderleri.

e) Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin giderler.

f) Diğer giderler.

(2) Konseyin giderleri, kuruluş amaçlarının gerektirdiği faaliyetlere aykırı olamaz.

Konseyin tutmak zorunda olduğu defterler

MADDE 26  (1) Konsey tarafından aşağıdaki defterler tutulur:

a) Gelir-gider defteri.

b) Demirbaş kayıt defteri.

c) Üye kayıt defteri.

ç) Denetim defteri.

d) Karar defteri.

e) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

f) Alındı belgesi kayıt defteri.

(2) Bilânço esasına göre defter tutulması halinde ise yukarıda belirtilen defterlere ek olarak yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri de tutulur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içinde noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her malî yılın ilk haftasında yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 27  (1) Bakanlık, gerek gördüğü hallerde Konseyin her türlü işlem ve faaliyetlerini idari ve mali yönden denetleme yetkisini haizdir.

(2) Bakanlık tespit ettiği suç unsurlarını, hata ve eksiklikleri rapora bağlayarak gerekli işlemleri yapar. Denetim sonucu düzenlenen raporlarda yer alan hususlara uyulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 (1) 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GECİÇİ MADDE 1-(1) 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile oluşturulan Konsey ve organları bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Konsey ve Organları seçilinceye kadar görevine devam eder.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Bosna Hersek troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu
19 Şubat, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız 17.02.2020 tarih ve 1610 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgili yazı çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4  adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir.
Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
7 Şubat, 2020
TOBB’ den alınan yazıda, Viyentiyan Büyükelçiliğimizden alman yazıya atfen; Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) hakkında çıkan bir habere göre, Laos'taki ÖEB'den 2019 yılında toplam 394,4 milyon Dolar tutarında ihracat ve 1.1 milyar Dolar civarında ithalat gerçekleştirildiği, ihraç edilen mallar arasında elektronik parçalar, otomobil akşamları, ithal edilen mallar arasında makine, hammadde ve inşaat malzemelerinin bulunduğu kaydedilmekte ve bahse konu ÖEB'in Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ve 2022 yılında tamamlanması planlanan Laos-Çin demiryolundan yararlanmalarının beklendiği bildirilmektedir. ASEAN ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından, firmalarımızın Laos'taki ÖEB yatırımda bulunmalarının yararlı olacağı belirtilmiştir. ÖEB hakkında Laos Planlama ve Yatırım Bakanlığı Yatırım Geliştirme Dairesi'nin www.investlaos.gov.la  sayfasından ayrıntılı bilgilere erişile  
Peru'da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu
7 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza gelen bilgilendirmede, Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Odası tarafından 26-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Lima'da, başta altın, gümüş ve bakır jeolojisi olmak üzere doğal kaynakların potansiyeliyle ilgili farkındalığı arttırmayı, bölgedeki yeni yatırım ve iş olanaklarını teşvik etmeyi ve uzmanlar ve danışmanların pazarın gelişimi konusundaki bilgi ve etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefleyen "XIV. Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu düzenleneceği bildirilmiştir.​ Söz konusu sempozyuma ilişkin detaylı bilgilere ve taslak programa, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
Konu Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıkları Hk.
11 Şubat, 2020
TCDD Taşımacılık A. Ş. 'den Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıklarına ilişkin olarak alınan yazıda, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan ve küresel ölçekte üyeleri bulunan hükümetler arası bir örgüt konumundaki Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) tarafından 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Leipzig şehrinde "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ulaştırma İnovasyonları" temalı bir Zirve düzenleneceği bildirilmiştir. Ulaştırma Bakanının da davet edildiği belirtilen ve taslak programı ekte sunulan Zirveye çok sayıda özel sektör temsilcisinin de katılması beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, İTF yapılanmasında üye ülkelerin özel sektör temsilcilerinin yer aldığı ve üye listesi ve faaliyet alanları ekte sunulan bir Kurumsal Ortaklık Kurulunun bulunduğu ifade edilmektedir. Üyelik için firmalardan üç yıllık taahhüt ve Kurumsal Ortaklık Kurulu tarafından başlatılan farklı projeleri finanse etmek üzere üyelik ücreti alınmakta ve firma temsilcilerinin iyi derecede İngilizce bilmeleri istenmektedir. Söz konusu Zirvede ve/veya Kurumsal Ortaklık Kurulunda yer almak isteyen firmaların iletişim bilgilerini Birliğimize iletilmek üzere Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederiz. Taslak Program ektedir.
Moldova Özelleştirme Projeleri
8 Şubat, 2020
TOBB’ den alınan yazıda Moldova Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen; Türkiye ile Moldova'nın iyi siyasi ilişkileri ile ticari ve ekonomik işbirlikleri ve önümüzdeki dönemde sonlandırılarak imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dikkat çekilerek, Moldova'da özelleştirme sürecine girecek kamu mallarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde özelleştirilecek Moldova kamu mallarına ilişkin bilgiler ekte iletilmektedir.  
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu