Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Depozito Uygulamaları ve Bildirimleri Hakkında Duyuru « Geri
 4 Mayıs, 2021

Bilindiği üzere, Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın Geçici Birinci Maddesinde;

2019 yılında piyasaya sürdüğü yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depozito sistemini uygulayan ve uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan işletmeler, bu Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlayacakları planları Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa sunarlar. Bahse konu planlar Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar çerçevesinde Bilgi Sisteminde yer alan format dâhilinde incelenir. Uygun bulunan planlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygulama başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenir.”

hükmü ile

Mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilen uygulamalar, bu Usul ve Esaslar kapsamında izleme, inceleme ve değerlendirme kriterlerine tabi olup 2019 yılında gerçekleştirilen depozito çalışmalarına ilişkin bildirimler bu Usul ve Esasların yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde bu Usul ve Esaslara uygun şekilde gerçekleştirilir.

hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hükümler çerçevesinde;

Depozito Uygulama Planlarının Uygulama Geçerlilik Tarihleri

Mevcut uygulamaların tespit edilmesi amacıyla sunulması gereken uygulama plânlarına ve bu planlar kapsamında yapılması gereken bildirimlere ilişkin Bakanlığımızca verilen ek süreler 31.12.2020 tarihi itibariyle dolmuş olup

 • 2020 yılı içerisinde sunulan planlardan “mevcut uygulama” kapsamında olduğu anlaşılanlar için uygulama geçerlilik tarihi başlangıcı 1.1.2020 olarak,  “mevcut uygulama”  kapsamında olmadığı anlaşılan planların uygulama geçerlilik tarihleri ise Ambalaj Bilgi Sisteminde planların kabul edildiği tarih  (İl Müdürlüklerimizce ayrıca tespit edilmektedir) olarak değerlendirilmekte,
 • 01.01.2021 tarihi ve sonrasında depozito uygulaması amacı ile sunulan planlar için uygulama başlangıç tarihleri  ise, bu planların Ambalaj Bilgi Sisteminde kabul edildiği tarih (İl Müdürlüklerimizce ayrıca tespit edilmektedir)  olarak kabul edilmekte ve söz konusu usul ve esaslara göre “mevcut uygulama”  kapsamında

değerlendirilmemektedir.

Planların GEKAP uygulamaları ile ilişkilendirilmesi;

Depozito uygulama planlarının uygulama başlangıç tarihlerinin GEKAP uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi plan sahibi piyasaya süren işletmeler tarafından yapılması gerekmekte olup

 • Durumu “mevcut uygulama” olarak değerlendirilen planlar için, piyasaya sürenler tarafından 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak GEKAP beyanlarında 1.1.2020 tarihinden itibaren depozito uygulaması yapıldığı (plan kod numarası ve plan kapsamında 1.1.2020 tarihinden itibaren piyasaya sürülen miktarlar) belirtilebilecektir.
 • Durumu “mevcut uygulama” kapsamında olmadığı değerlendirilen planlar için, piyasaya sürenler tarafından 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak GEKAP beyanlarında Plan onay tarihlerinden (il müdürlüklerince belirlenen uygulama geçerlilik tarihleri) sonraki dönemler için depozito uygulaması yapıldığı (plan kod numarası ve plan onay/geçerlilik tarihinden itibaren piyasaya sürülen miktarlar) belirtilebilecektir.
 • Piyasaya sürenler tarafından mevcut uygulama olarak kabul edilerek yapılmış 2020 yılına ilişkin beyanlara yönelik olarak, Bakanlığımızca/İl Müdürlüğümüzce depozito uygulamasının “mevcut uygulama” kapsamında olmadığının tespiti halinde, plan onay/geçerlilik tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara yönelik GEKAP ödemeleri yapılacaktır.
 • 2021 yılı itibari ile sunulan/sunulacak planlar için, piyasaya sürenler tarafından yapılacak GEKAP beyanlarında depozito uygulamaları için sadece il müdürlüklerince belirlenen uygulama geçerlilik tarihlerinden sonraki dönemler için depozito uygulaması esas alınarak beyan yapılabilecek, bu tarihten önceki uygulamalar için GEKAP ödemeleri yapılacaktır.

Depozito Planlarının Geçerlilik Süreleri ve Devamlılıkları

Ambalaj Bilgi Sisteminde onaylı olan planların Bakanlık/İl Müdürlükleri tarafından iptal edilmedikleri sürece geçerlilikleri devam etmekte olup iptal edilmemiş planların her yıl için yenilenmesine gerek yoktur. Bakanlık/İl Müdürlüğü tarafından iptal edilen planlar için iptal gerekçelerine bağlı olarak plan kabul tarihi veya iptal edilmesine esas tespitlerde belirlenen tarih itibari ile işlem yapılacaktır.

Depozito Planları Kapsamında Yapılan Bildirimler ve Bildirimlerin Değerlendirilmesi

2020 yılına ait bildirimlerin sunulmasına ilişkin son tarih olan 31.01.2021 tarihinden sonra değerlendirme işlemleri için Ambalaj Bilgi Sistemi altyapısı hazırlanmış olup

 • Plan uygulamalarının verimi/performansı Bakanlık tarafından Ambalaj Bilgi Sistemi’nde yapılan bildirimler üzerinden yapılacak hesaplama ile belirlenecek, bu değerlendirme plan sahiplerinin ve il müdürlüklerinin bilgisine ve erişimine ayrıca açılacaktır.
 • Depozito bildirimleri üzerinde yapılacak verim/performans hesabında plan kapsamında piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarı ile geri toplaması yapılan toplam ambalaj miktarı esas alınacak, plan onayı öncesi piyasaya sürülmüş bulunan ambalaj miktarı ile plan değerlendirme dönemi sonunda piyasada bulunan ambalaj miktarları da bu hesaplamaya dahil edilecektir.
 • Planlar için belirlenen verim/performans değeri depozito uygulamaları kapsamındaki ambalajlar için GEKAP ödemesi yapılması gerekip gerekmediğini, gerekiyor ise hangi oranda olması gerektiği ve hangi dönem içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği bilgisini içerecek ve plan sahibi piyasaya sürenlerin bu bilgiler üzerinden GEKAP beyanı ve ödeme yapmalarını gerektirecektir.
 • 2021 yılı içerisinde sunulan ve Bakanlıkça kabul edilen planlara ilişkin bildirimler için de aynı süreç işletilecektir.

Depozito Planları Kapsamında Yapılan Bildirimlerin GEKAP Beyan ve Ödemeleri ile İlişkilendirilmeleri 

Piyasaya süren işletmeler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan beyanlar (Plan Numarası ve ürün grubu bazında beyan edilen miktarlar) Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığımıza sunulan plan ve bildirimler eşleştirilecek olup

 • 2020 yılına ilişkin olarak verilen GEKAP beyanlarında Bakanlıkça onaylanmış plan numarasının kullanılmadığı/uygun olmadığı durumlar için beyan edilen miktarlar için tahsil edilmemiş tüm bedellerin tahsili 2021 yılına ait ilk beyan ve ödeme süresi (2021 yılı Nisan ayı) içinde (süresinde verilmeyen veya eksik verilen beyanname olarak) gerçekleştirilecektir.
 • 2020 yılına ilişkin olarak verilen GEKAP beyanlarında Bakanlıkça onaylanmış plan numarası ile yapılan beyanların Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden yapılan bildirimler ile karşılaştırılarak 2020 yılı performans/verim değerlendirilmesi ve hesaplamaları neticesinde belirlenecek ve geri toplanamayan ambalaj miktarları üzerinden hesaplanan (2020 yılına ait GEKAP bedelleri üzerinden) bedellerin tahsili 2021 yılına ait ilk beyan ve ödeme süresi (2021 yılı Nisan ayı) içinde gerçekleştirilecektir.
 • Depozito uygulamalarına ilişkin olarak hesaplanan geçmiş dönem GEKAP bedelleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyannameler üzerinde ayrıca gösterilerek tahsile konu edilecektir.
 • 2021 yılı ve sonrasında uygulamaya başlanan depozito uygulamaları için de plan onay tarihleri esas alınarak yukarıda açıklanan süreçler işletilecektir.

24.12.2020 tarihli ve 7261 Sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Çevre Ajansı faaliyete geçene kadar depozito uygulamaları Bakanlığımızca yayımlanan 29.06.2020 tarihli Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda sürdürülmeye devam edecektir.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
ABD-Türkiye Hidrojen Enerjisi ve Yatık Teknojileri Forumu
14 Haziran, 2021
TOBB'dan Odamıza gelen bilgilendirmede, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cisco Webex platformu üzerinden T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "ABD - Türkiye Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Deposu Teknolojileri Forumu" düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, ilgili etkinlik dilinin İngilizce olacağı ve tercüme hizmeti sağlanmayacağı ve yalnızca ABD ve Türk firmaları ile her iki ülkeden devlet yetkililerine açık olacağı belirtilmektedir.  Anılan etkinliğin broşürü ekte sunulmaktadır.    
IKYB İthalat İzinleri
16 Haziran, 2021
TOBB’dan Odamıza gelen ve ekte bir örneği sunulan yazıda, İbrahim Halil Hudut Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinde maliyet artışına sebep olan uygulamaların artmasından kaynaklı, ülkemizden Irak'a yapılan sevkiyatlarda İran-Irak sınırındaki noktalardan giriş yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Helal Teknik Eğitimi
9 Haziran, 2021
TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından 21-24 Haziran 2021 tarihlerinde helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında çalışan/çalışacak kişilere yönelik teknik mahiyette çevrimiçi eğitim verileceği bildirilmektedir.
Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı
8 Haziran, 2021
Sayın üyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda; hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik ısınma ve sanayi amaçlı üretilen ve kullanılan ithal ve yerli katı yakıtların kontrolünü sağlamak, katı yakıtların özelliklerini belirlemek, bu yakıtların belgelendirilmesi, piyasaya sunulması ve kullanılmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği" Taslağının hazırlanmış olduğu belirtilmektedir. Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin 25.06.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamız e-posta samsuntso@samsuntso.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Saygılarımızla. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Çin Halk Cumhuriyeti Sohbet Toplantısı
14 Haziran, 2021
TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.30'da Guanco Ticaret Ataşemizin moderatörlüğünde Çin'in en büyük sınır-ötesi e-ticaret platformu olan, Alibaba Group bünyesindeki TMALL Global yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak, moda ve bebek / anne ürünleri kategorilerinde TMALL Global platformu aracılığıyla Çin e-ticaret pazarına giriş imkanlarını, bilgi ve tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantısı İngilizce olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara ekten ulaşılabilmektedir.    
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu