TESCİL İŞLEMLERİ

SİCİL ŞUBESİ

İlgili Kişiler:     SEMRA AYSEVİNÇ, Sicil Müdürü, (28), HALUK SEZER, Sicil Müdür Yrd. (26)

A) ANONİM ŞİRKETLER (A.Ş.)

KURULUŞ
   
16dot2a.gifBAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN A.Ş.
    16dot2a.gifBAKANLIK İZNİNE TABİ A.Ş.
 
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
   
16dot2a.gifBakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketler
    16dot2a.gifBakanlık İznine Tabi Anonim Şirket
 
16dot2a.gifNEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
16dot2a.gifADRES DEĞİŞİKLİĞİ
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN KAPANIŞI
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ
16dot2a.gifGENEL KURUL
16dot2a.gifTASFİYE GİRİŞ
16dot2a.gifTASFİYE SONU
16dot2a.gifTASFİYENİN KALDIRILMASI
16dot2a.gifYÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA
16dot2a.gifTEMSİL İLZAM KARARI
16dot2a.gifŞİRKET MERKEZİNİN ŞUBE ADRESİNE NAKLİ

B) LİMİTED ŞİRKETLER

16dot2a.gifKURULUŞ İŞLEMLERİ
 
16dot2a.gifANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
        Sermaye Maddeleri Örnekleri
        Meşgale Örnekleri
 
16dot2a.gifNEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN  SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN KAPANIŞI
16dot2a.gifHİSSE DEVRİ
16dot2a.gifVERASETEN HİSSE DAĞILIMI
16dot2a.gifMÜDÜR ATAMASI
16dot2a.gifADRES DEĞİŞİKLİĞİ
16dot2a.gifSİGORTA ACENTALIĞI
16dot2a.gifSİGORTA ACENTALIĞI FESHİ
16dot2a.gifTASFİYEYE GİRİŞ
16dot2a.gifTASFİYENİN KALDIRILMASI
16dot2a.gifTASFİYE SONU
16dot2a.gifŞİRKET MERKEZİNİN ŞUBE ADRESİNE NAKLİ

C) GERÇEK KİŞİLER

16dot2a.gifKAYIT
16dot2a.gifDEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
16dot2a.gifSİGORTA ACENTELIĞI 
16dot2a.gifSİGORTA ACENTELIĞI FESHİ
16dot2a.gifTİCARETİ TERK

D)KOOPERATİFLER

16dot2a.gifKURULUŞ
16dot2a.gifANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
16dot2a.gifGENEL KURUL
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ŞİRKETİN SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ
16dot2a.gifTASFİYEYE GİRİŞ
16dot2a.gifTASFİYE SONU

E)KOLLEKTİF ŞİRKETLER

16dot2a.gifKOLLEKTİF KURULUŞ
16dot2a.gifKOLLEKTİF ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
16dot2a.gifMERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ
16dot2a.gifKOLLEKTİF FESİH VE TASFİYE

F) YABANCI SERMAYE ŞİRKETLERİ

ANONİM ŞİRKETLER

KURULUŞ İŞLEMLERİ

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

·          Ana sözleşmeler noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.

1.      Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 nüsha)
3.       Noter tasdikli ana sözleşmez (6 nüsha)
4.       Kurucuların ve yetkililerin nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha)
5.       Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6.       Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
7.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
8.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
9.       Özel mevzuatı gereğince ödenmiş sermaye ile kurulan şirketlerin ödenen sermayeye ait banka dekont aslı veya onaylı sureti

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Kurulacak şirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama yazısı.

·          Özel kanunlarda,sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda,sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise,kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·          Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi.

·          Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

·          Merkezi SAMSUN dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini, limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler

·          Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi

·          Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge

Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi , tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve yurtiçi fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 250.000 YTL, yurtdışı fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 200.000 YTL sermayesi olmalı.

·         Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalı. Ayrıca, hisse senetleri nama yazılı olmalıdır.

·         Şirket amaç ve konusunda üretim bulunması halinde unvanda sanayi kelimesi kullanılabilir

·         Dış ticaret firmaları amaç ve konusunda ticareti yapılan tüm malları saymak yerine sektör adı belirtilmelidir. Örneğin ?gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali, ihracı? gibi

·         Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği 

BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU 

Özel finans kurumları, bankalar, holdingler, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, döviz büfesi işleten şirketler, SPK? na tabi olan şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşanlar, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabidir.

1.       Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 nüsha)
3.       Noter tasdikli ana sözleşme (6 nüsha)
4.       Kurucuların ve yetkililerin nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
5.       Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6.       Bakanlık izin yazısı
7.       Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)
9.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
10.   Özel mevzuatı gereğince ödenmiş sermaye ile kurulan şirketlerin ödenen sermayeye ait banka dekontu aslı veya onaylı sureti

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi

·          Özel kanunlarda, sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda,sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline,trafik siciline,sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise,kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLER ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Genel kurul tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tutanağın içinde tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli, toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır) (2 nüsha)
3.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
4.       Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem
5.       Sermaye artırımı var ise 2 adet pay cetveli ve  Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)

 

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi (ymm veya smmm raporlarında özvarlık içinde sermayenin varlığını koruduğuna dair tespitin yapılması gerekir)

·          Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi.

·          Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·          Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

·          Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri  yoluyla yapılıyor ise bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

·          Sermaye artırımı ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM, SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi, maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karın ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin SMMM veya YMM rapor ve müşavire ait  faaliyet belgesi.

·          Ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise değişiklik metninin kabul edildiği imtiyazlı pay sahipleri genel kurul tutanağı, hazirun cetveli ve temsilci atama yazısı

·          Ana sözleşme değişikliği sermaye artırımına ilişkin ise imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu, hazirun cetveli ve temsilci atama yazısı

·          Sermaye artırımında artan sermayenin tamamı veya bir kısmı ödenmişse banka dekontu aslı yada onaylı sureti

·          Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Tadil metni (2 nüsha)
3.       Bakanlık izin yazısı aslı
4.       Genel Kurul tutanağı (2 nüsha)
5.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
6.       Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem
7.       Sermaye artırımı var ise 2 adet pay cetveli ve Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise değişiklik metninin kabul edildiği imtiyazlı pay sahipleri genel kurul tutanağı, hazirun cetveli ve temsilci atama yazısı
·          Ana sözleşme değişikliği sermaye artırımına ilişkin ise imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu, hazirun cetveli ve temsilci atama yazısı
·          Sermaye artırımında artan sermayenin tamamı veya bir kısmı ödenmişse banka dekontu aslı yada onaylı örneği
·          Sermaye artırımında her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili,gemi sicili,trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise,sermaye artışının tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

ANONİM ŞİRKET NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (bağlı olunan vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır (3 nüsha)
3.       Noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
4.       Nevi değiştiren şirketin yetkili organ kararı
5.       Nevi değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı(firma limitet ,kolektif, komandit şirkete dönüşüyorsa YMM raporu ve müşavirin Faaliyet belgesi yeterli)
6.       Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7.       Yeni giren ortak varsa nüfus sureti (Noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
8.       Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
9.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)
10.   Taahhütname ( yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

·          Nevi değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ve ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının olmadığına dair ilgili vergi dairesinden yazı

ANONİM ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Yönetim Kurulu Kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL

1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.       Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem  (2 Nüsha)
4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.       Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;
Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
Yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerin  nüfus cüzdan suretleri  (Noter veya muhtar onaylı-1 nüsha)
6.       Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

ANONİM ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

 3. Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem  (2 Nüsha)

 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

 5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

·          Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları  şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir

·          Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir,kararda adres değişikliği yazılmalı.

ANONİM ŞİRKET TASFİYE SONU
1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.       Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem  (2 Nüsha)
4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.       İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK.nun 447.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe toplanamaz.

ANONİM ŞİRKET TASFİYENİN KALDIRILMASI

1.      Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.      Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.      Hazirun cetveli, Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem (2 Nüsha)
4.      Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.      Şirket sermayesinin 2/3 nün korunduğuna dair mahkeme kararı ve bilir kişi raporu
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA
1.       Dilekçe
2.       Yönetim Kurulu Kararı (2 nüsha)
3.       Yeni atanan üyenin nüfus sureti (Noter veya muhtar onaylı)

ANONİM ŞİRKET TEMSİL İLZAM KARARI

1.       Dilekçe
2.       Yönetim Kurulu Kararı (2 nüsha)
3.       Yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi
ANONİM ŞİRKET MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları  ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin sicil onaylı suretleri
3.       Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
4.       Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri ve noter veya muhtar onaylı nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)
5.       Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
6.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)
7.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
ANONİM ŞİRKET MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN KAPANIŞI
1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı(2 nüsha)
3.       Son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti.

ANONİM ŞİRKET MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ

1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
3.       Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (2 nüsha)
Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (2 Nüsha) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2nüsha)
4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.       Hazirun cetveli,  Denetçi ve Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Gündem (2 Nüsha)
6.       Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
7.       son yönetim kurulu üyelerinin noterden veya muhtardan onaylı nüfus cüzdanı suretleri
8.       Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
9.       Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
10.   Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

LİMİTED ŞİRKETLER

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

·          Ana sözleşmeler notere tasdik ettirildikten sonra, tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.

 1. Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 nüsha)
 3. Noter tasdikli ana sözleşme (6 nüsha)
 4. Kurucuların ve müdürlerin nüfus sureti(noter veya muhtar onaylı- 2 nüsha)
 5. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 6. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
 7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-YTL ve katları olması gerekmektedir. Limited şirketlerin esas sermaye payı,ortağın ortaklığa koyacağı asgari miktarı göstermektedir. Limited ortaklık sermayesi paylara değil ortak sayısına bölünmüştür. Yani ortak sayısı kadar pay olup devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç ortağın sermayesi bölünmez bir bütündür.
Bu nedenle Limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında pay adet ve değerlerinin belirtilmeyerek ortağın sermaye miktarının belirtilmesi yeterlidir.

·          Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise,kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·          Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi

·          Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

·          Merkezi SAMSUN dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

·          Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi

·          Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge

Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve yurtiçi fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 250.000.-YTL, yurtdışı fuar  organizasyonu yapan şirketlerde en az 200.000.-YTL sermayesi olmalı

·          Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalıdır
·          Şirket amaç ve konusunda üretim bulunması halinde ünvanda sanayi kelimesi kullanılabilir
·          Dış ticaret firmaları amaç ve konusunda ticareti yapılan tüm malları saymak yerine sektör adı belirtilmelidir. Örneğin "gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali, ihracı" gibi
·          Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.       Ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

3.       Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-YTL ve katları olması gerekmektedir. Limited şirketlerin esas sermaye payı,ortağın ortaklığa koyacağı asgari miktarı göstermektedir. Limited ortaklık sermayesi paylara değil ortak sayısına bölünmüştür. Yani ortak sayısı kadar pay olup devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç ortağın sermayesi bölünmez bir bütündür.
Bu nedenle Limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında pay adet ve değerlerinin belirtilmeyerek ortağın sermaye miktarının belirtilmesi yeterlidir.

·          Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

·          Sermaye artırımı aynı sermaye veya firma devri  yoluyla yapılıyor ise bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair bilirkişi raporu bilirkişi atama mahkeme kararı veya YMM, SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karın ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin SMMM veya YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi.

·          Sermaye artırımında artan sermayenin tamamı veya bir kısmı ödenmişse banka dekontu aslı yada onaylı örneği

·          Sermaye artırımında her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili,gemi sicili,trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise,sermaye artışının tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·          Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

LİMİTED ŞİRKET NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 adet)
3.       Noter onaylı ana sözleşme (6 nüsha)
4.       Nevi değiştiren şirketin yetkili organ kararı
5.       Nevi değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi (şirket anonim şirketine dönüşüyorsa mahkeme kararı ile tespit gerekir)
6.       Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7.       Yeni ortak varsa nüfus sureti (Noter veya muhtardan onaylı - 2 nüsha)
8.       Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu)
9.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
10.   Taahhütname ( yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

Nevi değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ve ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının olmadığına dair ilgili vergi dairesinden yazı

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve son ortakları gösteren ortaklar kurulu kararı ile bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
3.       Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir - 2 nüsha)
4.       Şube müdürünün şube unvanı altında düzenlenen imza beyannamesi ve noter veya muhtar onaylı nüfus cüzdan sureti (2 nüsha)
5.       Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge.
6.       Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)
7.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış  olmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN  SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ

1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2.       Adres Değişikliği Tadil Metni (4 nüsha)
3.   Merkezin ticaret sicili memurluğunca tescil edilmiş olan hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
4.       Merkezin bulunduğu sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan belge
5.       Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
6.       son ortakların noter veya muhtar onaylı nüfus cuzdan suretleri.
7.       Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi
8.       Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
9.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN KAPANIŞI

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti.)
2.       Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
3.       Son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı-2 nüsha)
3.       Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi
4.       Yeni ortağın girişi var ise fotoğraflı nüfus sureti (noter ve veya muhtar onaylı-1 nüsha)
5.       Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha) (müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmeli)

LİMİTED ŞİRKET VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
3.       Mahkeme kararı (asıl veya onaylı)
4.       Yeni ortağın girişi var ise fotoğraflı nüfus sureti (noter ve veya muhtar onaylı-1 nüsha)
5.       Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha)

LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı - 2 nüsha)
3. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış  olmalıdır)

LİMİTED ŞİRKET SİGORTA ACENTALIĞI

1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)
3.Acentalık Sözleşmesi (noter onaylı 2 nüsha )
 4.Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

LİMİTED ŞİRKET SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı - 2 nüsha)
3.       Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
4.       Bilanço ve Gelir Gider Tablosu  (2 nüsha)(Damga Pulu Bedeli Ödendi Makbuzu)

·         Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.

LİMİTED ŞİRKET TASFİYENİN KALDIRILMASI

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
3.       Sermayenin 2/3'nün korunduğuna dair   Mahkeme kararı ve bilirkişi raporu  veya YMM raporu ve müşavire ait  faaliyet belgesi aslı
4.       müdüre ait  İmza beyannamesi (2 nüsha)

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SONU

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
3.       İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)
4.   Bilanço ve Gelir Gider Tablosu  (2 nüsha)(Damga Pulu Bedeli Ödendi Makbuzu)

·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu  TTK.nun 347.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET MERKEZİNİN ŞUBE ADRESİNE NAKLİ

1. Dilekçe
2. Ortaklar kurulu kararı (2 Nüsha)
3. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış  olmalıdır)

GERÇEK KİŞİLER

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 48. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

A) KAYIT

1.       Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2.       Tescil Talepnamesi Noter Onaylı (2 Nüsha)
3.       Resimli nüfus cüzdan sureti (noter veya muhtar onaylı)
4.       İkametgah Belgesi (Muhtar onaylı)
5.       Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
6.       Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış  olmalı)
7.       Vergi levhası fotokopisi
8.       Samsun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden kaydı olmadığına dair belge
9.       Faaliyet konusu ikraz atçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli - 2 nüsha)

B) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1.       Dilekçe (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2.       Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş imza beyannamesi
3.       İş adresi, ev adresi değişikliği ve şube açılması için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

Örnekler:

§    Şube Açılışı (Merkezi SAMSUN dışında olan Gerçek Kişi SAMSUN şube açılışı)
§    Meşgale ve Unvan Değişikliği

C) SİGORTA ACENTELIĞI 

1.       Dilekçe
2.       Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)
3.       Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi

D) SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ

1.       Dilekçe
2.       Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı - 2 nüsha)

E) TİCARETİ TERK

1.       Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2.       Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
3.       Vefat nedeniyle kapanış  talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır

·          Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır

 

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif ana sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

a.       Ana sözleşme onay tarihi,,
b.       Kooperatifin unvanı ve merkezi,
c.       Kooperatifin amacı ve çalışma konuları
d.       Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
e.       Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
f.        Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
g.       Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
h.       Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
i.         Kooperatifin temsiline ait hükümler,
j.        Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
k.       Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.

A) KOOPERATİF KURULUŞ

1.       Dilekçe  (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
2.       İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 adet)
3.       Bakanlık izin yazısı
4.       Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı - 3 nüsha)
5.       Noter onaylı  ana sözleşme özeti (2 nüsha)
6.       Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
7.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
8.       Kuruluş Bildirim Formu (6 Nüsha)

·          10.1.2003 Tarih 24984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.01.2002 tarih 2002/5089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa  tabi kooperatiflerde 1 ortaklar payının değeri 1.YTL yükseltilmiştir.

B) KOOPERATİF ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2.       Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
3.       Hazirun cetveli
4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.       Tadil mukavelesi (2 nüsha)
6.       Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

C) KOOPERATİF GENEL KURUL

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.       Hazirun cetveli (2 Nüsha)
4.       Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5.       Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha) Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan suretleri (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
·          Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
·          Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle Yönetim Kurulu Kararı okunaklı olmalıdır.

D) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI

1.       Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2.       Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları ile bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri
3.       Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
4.       Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri ve noter veya muhtar onaylı nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)
5.       Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
6.       Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)
7.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

E) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ŞİRKETİN SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ

1.       Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2.       Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
3.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
4.       Bakanlık izin yazısı aslı
5.       Tadil metni (2 nüsha)
6.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
7.       Hazirun cetveli (2 Nüsha)
8.       Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
9.       Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
10.   Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)
11.   Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

F) KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
2.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.       Hazirun cetveli (2 Nüsha)
4.       Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5.       Tasfiye Kurulu Kararı, Tasfiye Kurulu üyelerinin tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 Nüsha)

·          Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır.Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

·          Tasfiye işlemleri kooperatif merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.

G) KOOPERATİF TASFİYE SONU

1.       Dilekçe
2.       Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3.       Hazirun cetveli (2 Nüsha)
4.       Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5.       İ.İ.K'nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)

·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

·          Tafiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

 

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kolektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kolektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

a)          Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları
b)          Şirketin kollektif olduğu
c)           Ticaret ünvanı ve merkezi
d)          Çalışma konusu
e)          Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
f)            Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

A) KOLLEKTİF KURULUŞ

1.       Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 nüsha)
3.       Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (6 nüsha)
4.       Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
5.       Ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
6.       Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
7.       Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

·    Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 nüsha)

B) KOLLEKTİF ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.       Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
3.       Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı), yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)

 ·    Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

C) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN SAMSUN ŞUBESİNİN AÇILIŞI
 
1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2.       Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
3.       Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (2 nüsha)
4.       Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri ve noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)
5.       son ortaklara ait noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri
6.       Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
7.       Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)
8.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

D) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN SAMSUN'A MERKEZ NAKLİ

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (2 Nüsha)
3.       Eski sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
4.       Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
5.       Son ortaklara ait noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri
6.       Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 nüsha)
7.       Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
8.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

E) KOLLEKTİF FESİH VE TASFİYE

1.       Dilekçe (ortaklar tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı eklenmelidir
2.       Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı fesih sözleşmesi(2 nüsha)
3.       İ.İ.K' nun 44.maddesine göre düzenlenmiş mal beyanı ( 2 adet - tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
4.   Bilanço, Gelir-Gider Tablosu (2 Nüsha)